Logowanie:


 

Diagnostyka i orzecznictwo chorób zawodowych

             DEFINICJA CHOROBY ZAWODOWEJ
 
Art. 2351 Kodeksu Pracy: za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi "narażeniem zawodowym".
 
Art. 2352 Kodeksu Pracy: rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.
 
 
Procedura orzekania i stwierdzenia choroby zawodowej składa się z trzech etapów:
 
I. PODEJRZENIE CHOROBY ZAWODOWEJ
 
Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika musi być zgłoszone pisemnie przez osoby upoważnione na odpowiednim druku.
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika dokonują:

1.  Każdy lekarz (np. lekarz medycyny pracy, lekarz każdej specjalności, lekarz rodzinny, lekarz stomatolog itp.) - na druku: "skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej"

a) Wypełniony druk skierowania lekarz przesyła wraz z dokumentacją medyczną pacjenta do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

b) Jeżeli skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej wystawi lekarz sprawujący nad pracownikiem profilaktyczną opiekę zdrowotną, to dodatkowo powinien on przesłać do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wypełniony druk "karta oceny narażenia zawodowego".

UWAGA: lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego inspektora pracy.

2.  Pracownik aktualnie zatrudniony - wyłącznie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

3.  Pracownik aktualnie niezatrudniony (np. bezrobotny, niezatrudniony emeryt lub rencista) - na druku "podejrzenie choroby zawodowej".

4.  Niezatrudniony pracownik, dokonujący zgłoszenia podejrzenia u siebie choroby zawodowej, przesyła wypełniony druk podejrzenia tej choroby państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.

5.  Pracodawca, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej - na druku "podejrzenie choroby zawodowej".

6.  Pracodawca dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej przesyła oryginał wypełnionego druku podejrzenia właściwemu ze względu na siedzibę zakładu pracy państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy.

 
II. ROZPOZNANIE CHOROBY ZAWODOWEJ
 
Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika dokonuje lekarz orzecznik, zatrudniony w uprawnionej placówce medycznej, w formie orzeczenia lekarskiego wystawionego na odpowiednim druku.
Jeżeli lekarz rozpozna u pracownika chorobę zawodową, to wydaje orzeczenie na druku: "orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej", a w przypadku braku podstaw do jej rozpoznania na druku: "orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej".
Proces rozpoznawania choroby zawodowej może odbywać się w jednej lub w dwóch instancjach orzeczniczych.
 
W przypadku, kiedy pracownik nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego ma możliwość złożenia wniosku o ponowne badanie lekarskie w jednostce orzeczniczej drugiego stopnia, w terminie 14. dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza orzecznika, który je wydał.
Orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej wydane przez lekarza jednostki orzeczniczej drugiego stopnia jest ostateczne.

Lekarz placówki orzeczniczej pierwszego lub drugiego stopnia wydaje orzeczenie w sprawie choroby zawodowej w oparciu o:
 
  • wyniki badań lekarskich i pomocniczych,
  • dokumentację medyczną pracownika,
  • dokumentację przebiegu zatrudnienia,
  • oceny narażenia zawodowego.
 
III. STWIERDZENIE CHOROBY ZAWODOWEJ
 
Procedurę stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika przeprowadza właściwy państwowy inspektor sanitarny w oparciu o materiał dowodowy, a w szczególności o dane zawarte w orzeczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza jednostki orzeczniczej oraz ocenę narażenia zawodowego pracownika.
 
Stwierdzenie choroby zawodowej polega na wydaniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego decyzji administracyjnej na druku: "decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej", a w przypadku braku podstaw do jej stwierdzenia na druku: "decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej".
 
Jeżeli pracownik lub pracodawca nie zgadzają się z treścią decyzji, mają prawo złożyć odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w terminie 14. dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem inspektora sanitarnego, który tę decyzję wydał.
 
Od decyzji właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego pracownikowipracodawcy przysługuje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga powinna być wniesiona do sądu w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego pracownikpracodawca mogą złożyć skargę kasacyjną do naczelnego sądu administracyjnego.
 
Pracownik może ubiegać się o przysługujące mu uprawnienia z tytułu choroby zawodowej jeżeli posiada prawomocną decyzję o stwierdzeniu tej choroby.
 
 

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CHORÓB ZAWODOWYCH

 

  1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r. (Dz.U. 2019.1040 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2013.1367).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2013.1379),
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.05.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2012.662),
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2012.663).

 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń