Pielęgniarki

Na podst. art. 10 i 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019.1175 t.j.) wojewódzki ośrodek medycyny pracy prowadzi rejestr zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarki w podmiocie leczniczym sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający spełnienie przez pielęgniarkę dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 2011 r. - Dz. U.2011.206.1221)
  • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących
  1. Informację o miejscu wykonania zadań służby medycyny pracy (ZOZ, indywidualna praktyka pielęgniarska)
  2. Kopia prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę pielęgniarską
  3. Kopia dyplomu pielęgniarki

Uwaga - zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem

 

Wszystkie kopie dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru można przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

87-100 Toruń

www.womp.torun.pl