Lekarze

Procedura wpisu do rejestru lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych

Lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i zamierzający korzystać z tych uprawnień ma obowiązek złożyć do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu wniosek o wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (podstawa prawna: Dz. U.2019, poz. 1175 t.j.).

 

Do wniosku należy dołączyć: 

  1. Dokument potwierdzający spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. - Dz.U. 2016.2067.)
    • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny morskiej i  tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, higieny pracy oraz medycyny ogólnej lub rodzinnej
    • kopie: karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy, medycyny transportu
  2. Informację o miejscu wykonania badań profilaktycznych
  3. Kopię prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę lekarską
  4. Kopię dyplomu lekarza

Uwaga - zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem

 

Wszystkie kopie dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru można przesłać pocztą na adres:

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

87-100 Toruń

 

Potwierdzeniem wpisania do rejestru jest zaświadczenie, które lekarz odbiera osobiście w WOMP w Toruniu, okazując oryginały wyżej wymienionych dokumentów.