Medycyna pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu oferuje badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne wszystkich grup zawodowych, w tym m.in. osób pracujących na wysokości, osób pracujących w narażeniu na hałas, promieniowanie jonizujące, wibracje, kierowców wózków widłowych, operatorów dźwigów, suwnic, nauczycieli, strażaków, policjantów, żołnierzy zawodowych itp., a także:

 • badania kierowców wszystkich kategorii,
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
 • badania kandydatów na inspektorów transportu drogowego lub inspektorów transportu drogowego,
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, ławnika, kuratora sądowego, komornika i asesora komorniczego, prokuratora oraz na licencję syndyka,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających prawo pracy przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • badania lekarskie osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych,
 • badania osób niepełnosprawnych o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zakończone wydaniem zaświadczenia o braku/istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w godzinach nocnych i/lub nadliczbowych - cena badania 50 zł,
 • badania osób niepełnosprawnych o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zakończone wydaniem zaświadczenia o celowości skrócenia normy czasu pracy - cena badania 50 zł. (Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej zarówno do znacznego, umiarkowanego jak i lekkiego stopnia niepełnosprawności wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, to w przypadku pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, czas pracy nie moze przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Badanie odbywa się na podstawie skierowania od pracodawcy, a wydane zaświadczenie jest terminowe).

Jako Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wykonujemy także badania profilaktyczne w trybie odwoławczym (jako II instancja dla podstawowych jednostek medycyny pracy), na wniosek Pracownika lub Pracodawcy, który nie zgadza się z zaświadczeniem lekarskim wydanym przez podstawową jednostkę medycyny pracy. Badania przeprowadza się po przekazaniu dokumentacji medycznej z podstawowej jednostki medycyny pracy, w terminie określonym w przepisach.

 

Wykonujemy również badania w trybie konsultacyjnym, gdy lekarz podstawowej jednostki medycyny pracy wyrazi chęć zasięgnięcia porady w WOMP przed wydaniem Pracownikowi zaświadczenia.

 

Badania profilaktyczne wykonywane są w Przychodni należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu:

 • Przychodnia Medycyny Pracy , Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39

          Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi odbywa się wyłącznie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu a pracodawcą, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17.10.2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U.08.220.1416). Dlatego też wykonanie badania bez umowy jest niemożliwe, wydane w ten sposób zaświadczenie może być zakwestionowane w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podpisanie umowy jest bezpłatne, a umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

         

Badanie profilaktyczne pracownika lekarz uprawniony przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu od pracodawcy oraz zgodnie ze wskazówkami metodycznymi, lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

 

We wskazówkach metodycznych przedstawiony jest minimalny zakres badań związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowisku pracy; w uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony, zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego Pracownika.

 

Wszelkich informacji na temat zakresu badań profilaktycznych na konkretnych stanowiskach pracy udzielają Kierownicy poszczególnych Przychodni.

 

Informacji o warunkach zawierania umów cywilno-prawnych na opiekę profilaktyczną udziela pracownik Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych i Marketingu WOMP, tel. (56) 658-35-49.

 

W sprawie wystawiania faktur VAT, korekty faktur, rozliczania obciążeń itp. prosimy o kontakt z Sekretariatem WOMP, tel. (56) 658-16-19.