Polityka RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM

PRZEPISÓW RODO

 

            Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Toruniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym iodo@womp.torun.pl, ado@womp.torun.pl , listownie lub telefonicznie 56-6581618 /56-6583539

            Większość danych podaje Pan/i samodzielnie. Jeżeli korzysta Pan/i z świadczeń finansowanych przez NFZ, weryfikujemy status ubezpieczenia korzystając z narzędzi udostępnionych przez publicznego płatnika (system e-WUŚ). Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia oraz świadczeń profilaktycznych
i orzeczniczych. Celem przetwarzania Pana/i danych jest:

 • ustalenie Pana/i tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych  w rejestracji lub gabinecie lekarskim ( art. 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO   w związku z art. 25 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz §   10 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • prowadzenie i przechowywanie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO w związku z art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta);
 • realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji  o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej;
 • ( art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
 • kontakt (na podany adres e-mail lub numer telefoniczny) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami) oraz możliwość udostępniania uprawnionym, na mocy odrębnych ustaw, organom i instytucjom – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust 1 lit c w związku z art. 76 ust 2 ustawy o rachunkowości.

Pana/i dane będą przekazywane:

 • innym podmiotom leczniczym współpracującym z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
 • upoważnionym do udostępnienia dokumentacji medycznej ( art. 26 ust 3 ustawy o prawach pacjenta):
 1. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 2. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 3. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku
  z prowadzonym postępowaniem;
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku  z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 10. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji  w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 11. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowaw art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 12. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 13. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji       w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 14. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 i  Dz.U.2016.2173),      w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 • osobom upoważnionym przez Panią/a

Pani/a dane nie będą przekazywane poza obszar UE. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu, a przypadku osób narażonych na działanie czynników rakotwórczych przez 40 lat. Wszelkie dane są przechowywane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

 Korzystanie z usług Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do ustalenia Pana/i tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub adresu e-mail  (podanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, odwołania wizyty tym trybem oraz możliwości udostępniania tych danych uprawnionym, na mocy odrębnych ustaw, organom i instytucjom.

Ma Pan/i prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości usunięcia danych w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. Niemniej powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (DZ.U. 2020.849) informujemy, że w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17,18,20,21 RODO. Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy, aby skontaktował się Pan/i z nami listownie: 87-100 Toruń,
ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67, mailowo: womp@womp.torun.pl , tel.56-6581618.

Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.