Polityka jakości

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu ustanowił, udokumentował i wdrożył system zarządzania jakością w obszarze świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i lecznictwa oraz realizacji funkcji wojewódzkich zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

System zarządzania jakością jest utrzymywany i stale doskonalony w celu:

 • realizacji przyjętej polityki jakości i dla osiągania wytyczonych celów jakościowych,
 • doskonalenia jakości oferowanych usług medycznych,
 • spełnienia oczekiwań klientów i pacjentów,
 • opieki profilaktycznej nad pracującymi,
 • skutecznego nadzoru i wsparcia merytorycznego podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
 • stworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji personelu zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu.

Wdrożony system zarządzania jakością identyfikuje wszystkie procesy wymagane dla jego optymalnego funkcjonowania oraz określa wzajemne powiązania między nimi i zasady zarządzania. System zarządzania jakością określa metodologię postępowania, weryfikacji i zarządzania wszystkimi fazami procesów zachodzących w obszarze objętym systemem.

System Zarządzania Jakością oparty jest na powiązanych ze sobą, nadzorowanych procesach. Określono ich wzajemne powiązania, zapewniono dostępność zasobów niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania, są monitorowane, mierzone i analizowane. Podejmowane są działania zmierzające do doskonalenia tych procesów.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań naszych pacjentów i klientów w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia pracujących oraz w zakresie świadczenia usług leczniczych.

Celem polityki jakości jest osiągnięcie najwyższej pozycji na rynku usług medycyny pracy i leczniczych, zapewnienie ich wysokiego poziomu medycznego, organizacyjnego i etycznego oraz uzyskanie opinii kompetentnej i życzliwej pacjentom placówki służby zdrowia.

Przyjętą politykę realizujemy poprzez:

 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi świadczonych usług medycznych,
 • stałe rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb pacjentów,
 • wdrażanie programów promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • właściwy dobór personelu oraz ustawiczne podwyższanie jego kwalifikacji zawodowych,
 • jednoznaczny podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
 • zapewnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej,
 • rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za jakość świadczonych usług medycznych oraz wzmacnianie poczucia identyfikacji personelu z WOMP,
 • dbałość o wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,
 • ciągłe doskonalenie jakości usług umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
 • wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001: 2015