Logowanie:


 

Aktualności

2011-06-28 Podstawowe akty prawne dotyczące medycyny pracy
1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2004r. Nr 125 poz. 1317);
Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy – Dz.U. z 2008r. Nr 220 poz. 1416.
 
2.  Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy - Dz.U. z 1974r. Nr 24 poz. 141 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 278; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 197 poz. 1663; Dz.U. z 2004r. Nr 224 poz. 2274; Dz.U. z 2005r. Nr 53 poz. 472;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. z 2010r. Nr 240 poz. 1611;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom – Dz.U. z 1996r. Nr 114  poz. 545; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 127 poz. 1092;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 109 poz. 704; zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 246 poz. 2468, Dz.U. z 2005r. Nr 117 poz. 986;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650), zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 49 poz. 330;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 1998r. Nr 148 poz. 973;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych  – Dz.U. z 2009r. Nr 105 poz. 869;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 212 poz. 1769, Dz.U. z 2007r. Nr 161 poz. 1142, Dz.U. z 2009r. Nr 105 poz. 873, Dz.U. z 2010r. Nr 141 poz. 950;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05.12.2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum – Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1808;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.12.2008r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy - Dz.U. z 2008r. Nr 225 poz.1490;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – Dz.U. z 2004r. Nr 200 poz. 2047; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 136 poz. 1145; Dz.U. z 2006r. Nr 107 poz. 724;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.12.2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 280 poz. 2771; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 160 poz. 1356;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych - Dz.U. z 2005r. Nr 11 poz. 86; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 203 poz. 1275;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz.U z 2005r. Nr 81 poz. 716; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 48 poz. 288;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.08.2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne - Dz.U. z 2005r. Nr 157 poz. 1318;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03.2006r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią – Dz.U. z 2006r. Nr 42 poz. 292;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.03.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków – Dz.U. z 2007r. Nr 69 poz. 455;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych – Dz.U. Z 2007r. Nr 179 poz. 1274;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1429;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1430;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Dz.U. z 2011r. Nr 33 poz. 166;
3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 1997r. Nr 101 poz. 628 z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.08.2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji – Dz.U. z 2004r. Nr 183 poz. 1896;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.08.2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 2004r. Nr 185 poz. 1920; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 131 poz. 1100;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.01.2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji – Dz.U. z 2005r. Nr 13 poz. 109;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2005r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście – Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1603;
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.03.2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dz.U. z 2002r. Nr 26 poz. 263.
5. Ustawa z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji – Dz.U. z 1999r. Nr 53 poz. 549 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 52 poz. 525 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz.U. z 2000r. Nr 79 poz. 898; zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr 22 poz. 261, Dz.U. z 2002r. Nr 68 poz. 630;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni - Dz.U. z 2006r. Nr 2 poz. 14.
6. Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 1997r. Nr 114 poz. 740 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.03.1999r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej - Dz.U. z 1999r. Nr 30 poz. 299; zmiany: Dz.U. z 2000r. Nr 81 poz. 917;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.
7. Ustawa z dnia 06.07.2001r. o usługach detektywistycznych - Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 110 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa - Dz.U. z 2011r. Nr 251 poz. 1511.
8.  Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2005r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. z 2005r. Nr 233 poz. 1991.
9. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty – Dz.U. z 1991r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. z 2010r. Nr 244 poz. 1626;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2007r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2007r. Nr 124 poz. 860 zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 144 poz. 903, Dz.U. z 2010r. Nr 60 poz. 374;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 2008r. Nr 173 poz. 1072;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - Dz.U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2012r. Nr 7;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.02.2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - Dz.U z 17.02.2012r. poz. 184.
10. Ustawa z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2006r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. z 2006r. Nr 247 poz. 1817;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.07.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach - Dz.U. z 2007r. Nr 128 poz. 897.
11. Ustawa z dnia 03.07.2002r. – Prawo lotnicze - Dz.U. z 2002r. Nr 130 poz. 1112 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2006r. Nr 100 poz. 696).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.10.2003r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich - Dz.U. z 2003r. Nr 187 poz. 1829 (do art. 112 ust. 1), zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 94 poz. 774.
12. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o żegludze śródlądowej - Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 43 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 857 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej - Dz.U. z 2003r. Nr 199 poz. 1949.
13. Ustawa z dnia 23.05.1991r. o pracy na morskich statkach handlowych - Dz.U. z 1991r. Nr 61 poz. 258 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.02.1993r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich - Dz.U. z 1993r. Nr 17 poz. 80.
14. Ustawa z dnia 17.10.2003r. o wykonywaniu prac podwodnych – Dz.U. z 2003r Nr 199 poz. 1936 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.09.2007r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych – Dz.U. z 2007r. Nr 199 poz. 1440;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych - Dz.U. z 2011r. Nr 40 poz. 211.
15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 1991r. Nr 88 poz. 400 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 2005r. Nr 261 poz. 2191;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.11.2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;
16. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.08.2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) - Dz.U. z 2010r. Nr 150 poz. 1012.
17. Ustawa z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych – Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 884 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4.03.2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - Dz.U. z 2011 Nr 60 poz. 302.
18. Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym - Dz.U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.02.2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego – Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 117.

19. Ustawa z dnia 15.07.2011r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011r. Nr 168 poz. 1005).

20. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 1997r. nr 98 poz. 602 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2003r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz wrunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie - Dz.U. z 2003r. Nr 116 poz. 1104 ze zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.01.2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2004r. Nr 2 poz. 15;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2004r. Nr 89 poz. 855 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz.U. z 2005r. Nr 69 poz. 622; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 178 poz. 1264;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.04.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2011r. Nr 88 poz. 503.

21. Ustawa z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami - Dz.U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2012 poz. 1005.
22. Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.1998r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania - Dz.U z 1998r. Nr 124 poz. 820 ze zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328, zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 224 poz. 1803;
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15.09.2004r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - Dz.U. z 2004r. Nr 215 poz. 2186;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - Dz.U. z 2007r. Nr 107 poz. 736;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.12.2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej - Dz.U. z 2007r. Nr 242 poz. 1776;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2007r. Nr 245 poz. 1810, zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 107 poz. 891, Dz.U. z 2010r. Nr 64 poz. 398;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – Dz.U. z 2007r. Nr 194 poz. 1404; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 144 poz.908;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne - Dz.U. z 2008r. Nr 112 poz. 718;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych - Dz.U. z 2011r. Nr 62 poz. 316;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - Dz.U z 2011r. Nr 62 poz. 317.
23. Ustawa z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz.U. z 2007r. Nr 89 poz. 589 z późn. zm..
 
24. Ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 1985r. Nr 12 poz. 49 z późn. zm. (teks jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263).
 
25. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.05.2010r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. z 2010r. Nr 94 poz. 610;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji - Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 645;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu sie zakażeń i chorób zakaźnych - Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 646;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi - Dz.U. z 2010r. Nr 180 poz. 1215;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania - Dz.U. z 2010 Nr 254 poz. 1711;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - Dz.U. z 2011r. Nr 182 poz. 1086;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.01.2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności - Dz.U. z 2012r. poz. 40;
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.10.2012r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2013 rok - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 30.10.2012r. poz. 78.
26. Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914).
 
27. Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz. 322 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyifikacji substancji chemicznych i ich mieszanin - Dz.U. z 2012r. poz. 1018.
28. Ustawa z dnia 29.11.2000r. – Prawo atomowe – Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 18 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2012r. poz. 264).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.04.2004r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym - Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1064;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – Dz.U. z 2005r. Nr 20 poz. 168;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – Dz.U. z 2005r. Nr 20 poz. 169; zmiany: Dz.U. Nr 131 poz. 912;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego - Dz.U. z 2006r. Nr 140 poz. 994;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - Dz.U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2006r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych - Dz.U. z 2007r. Nr 1 poz. 11;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych - Dz.U. z 2008r Nr 59 poz. 365;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz.U z 2011r. nr 51 poz. 265.
29. Ustawa z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2001r. Nr 67 poz. 679 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2002r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2002r. Nr 150 poz. 1246.
30. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2002r. Nr 199 poz. 1671 z późn. zm.
 
31.  Ustawa z dn. 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89).
UWAGA!

Od 1 lipca 2011r. Ustawa z dnia 15.04.2011 roku  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) zastąpiła Ustawę z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), która to Ustawa z w/w dniem straciła moc prawną.

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej - Dz.U. z 2004r. Nr 169 poz. 1781; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz. 1424;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania - Dz.U. z 2006r. Nr 247 poz. 1819; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 160 poz. 1135;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.10.2007r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – Dz.U. z 2007r. Nr 217 poz. 1614;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - Dz.U. z 2006r. Nr 213 poz. 1568, zmiany: Dz.U.z 2008r. Nr 30 poz.187,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.05.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Dz.U z 2012r. Nr 583).
32. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach – Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – Dz.U. z 2007r. Nr 162 poz. 1153 zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 139 poz. 940.
33. Ustawa z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz. 152 (tekst jednolity – Dz.U. z 2008r. Nr 136 poz. 857 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2004r. Nr 231 poz. 2326; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 142 poz. 1196, Dz.U. z 2008r Nr 235 poz. 1616;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2005r. Nr 213 poz. 1779; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 13 poz. 85, Dz.U. z 2008r. Nr 170 poz. 1050, Dz.U. z 2010r. Nr 198 poz. 1320.
34. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o diagnostyce laboratoryjnej - Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz. 1083 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 144 poz. 1592 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej - Dz.U. z 2004r. Nr 269 poz. 2680;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.04.2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. z 2004r. Nr 126 poz. 1319; zmiany: Dz.U. z 2006r. Nr 109 poz. 754, Dz.U. z 2009r. Nr 62 poz. 516;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz.U. z 2004r. Nr 43 poz. 408; zmiany: Dz.U. z 2006r. Nr 59 poz. 422, Dz.U. z 2008r. Nr 53 poz. 324, Dz.U. z 2009r. Nr 223 poz. 1794;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych - Dz.U. z 2004r. Nr 247 poz. 2481;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - Dz.U. z 2006r. Nr 61 poz. 435, Dz.U. z 2009r. Nr 22 poz. 128;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego - Dz.U. z 2011r. Nr 22 poz. 120.
35. Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne – Dz.U. z 2001r. Nr 126 poz. 1381 z późn zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.).
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie – Dz.U. z 2011r. Nr 18 poz. 94;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.10.2011r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością - Dz.U. z 2011r. Nr 242 poz. 1442;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.11.2011r. w sprawie wykazu cen urzędowych, hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Dz.U. z 2011r. Nr 242 poz. 1443.
36. Ustawa z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U. z 23.08.2011r. Nr 174 poz. 1039.
 
37. Ustawa z dnia 28.04.2011r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 2011r. Nr 113 poz. 658.
 
38. Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej - Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654.
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Dz.U. z 2011r. Nr 111 poz. 653;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.05.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - Dz.U. z 2011r. Nr 110 poz. 651;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie recept lekarskich - Dz.U. z 2011r. Nr 294 poz. 1739.
39. Ustawa z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia - Dz.U. z 2011r. Nr 113 poz. 657.

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2015 WOMP Toruń