Logowanie:


 

Aktualności

2011-06-28 Podstawowe akty prawne dotyczące medycyny pracy

1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014, poz. 1184);
 
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.07.2009r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - Dz.U. z 2009r. Nr 131, poz. 1082 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.07.2009r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - Dz.U. z 2009r. Nr 131, poz. 1081 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.05.2010r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - Dz.U. z 2010r. Nr 88, poz. 577 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych - Dz.U. z 2010r. Nr 110, poz. 736 (do art. 9 ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2010r. w sprawiebę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek - Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 758 (do art. 6 ust. 6);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.07.2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów - Dz.U. z 2010r. Nr 131, poz. 888 (do art. 11 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - Dz.U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002 (do art. 11 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.08.2010r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - Dz.U. z 2010r. Nr 187, poz. 1257 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.01.2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym - Dz.U. z 2011r. Nr 20, poz. 102 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.07.2011r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec pozbawionych wolności - Dz.U. z 2011r. Nr 168, poz. 1013 (do art. 6 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji - Dz.U. z 2011r. Nr 206, poz. 1223 (do art. 9 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012r. w sprawie zadań służby medycyny pracy - Dz.U. z 2012r. poz. 52 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012r. w sprawie zadań służby medycyny pracy - Dz.U. z 2012r. poz. 53 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - Dz.U. z 2014r. poz. 1144 (do art. 6 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - Dz.U. z 2015r. poz. 457;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.05.2015r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich - Dz.U. z 2015r. poz. 674.

2.  Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy - Dz.U. z 1974r. Nr 24 poz. 141 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 1502).
 
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 278; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 197 poz. 1663; Dz.U. z 2004r. Nr 224 poz. 2274; Dz.U. z 2005r. Nr 53 poz. 472; Dz.U. z 2012r. poz. 980; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 232;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - Dz.U. z 1996r. Nr 60, poz. 279;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 287;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332; zmiany: Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz. 375; Dz.U. z 1998r. Nr 159, poz. 1057; Dz.U. z 2001r. Nr 37, poz. 451; Dz.U. z 2010r. Nr 240, poz. 1611; 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom – Dz.U. z 1996r. Nr 114  poz. 545; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 127 poz. 1092;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 109 poz. 704; zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 246 poz. 2468, Dz.U. z 2005r. Nr 117 poz. 986;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650), zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 49 poz. 330;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 1998r. Nr 148 poz. 973;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób - Dz.U. z 2002r. Nr 132, poz. 1121; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 663; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1379;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. z 2014r. poz. 817;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05.12.2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum – Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1808;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz. 972; Dz.U. z 2007r. Nr 196, poz. 1420;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac - Dz.U. z 2004r. Nr 200, poz. 2047; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 136, poz. 1145; Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 724;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 227, poz. 2298; 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.12.2008r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy - Dz.U. z 2008r. Nr 225 poz.1490;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – Dz.U. z 2004r. Nr 200 poz. 2047; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 136 poz. 1145; Dz.U. z 2006r. Nr 107 poz. 724;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.12.2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 280 poz. 2771; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 160 poz. 1356;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych - Dz.U. z 2005r. Nr 11 poz. 86; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 203 poz. 1275;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz.U z 2005r. Nr 81 poz. 716; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 48 poz. 288;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.08.2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne - Dz.U. z 2005r. Nr 157 poz. 1318;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03.2006r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią – Dz.U. z 2006r. Nr 42 poz. 292;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.03.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków – Dz.U. z 2007r. Nr 69 poz. 455;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych – Dz.U. Z 2007r. Nr 179 poz. 1274;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1429;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1430;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy - Dz.U. z 2009r. Nr 14, poz. 80; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 218, poz. 1440;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych - Dz.U. z 2009r. Nr 105, poz. 869; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 662;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - Dz.U. z 2009r Nr 105, poz. 870;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Dz.U. z 2011r. Nr 33 poz. 166;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U. z 2012r. poz. 890;
 • Ustawa z dnia 07.11.2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (ustawa wprowadza zmiany w liwości odstąpienia od badania wstępnego pracownika przy jego zatrudnianiu w innej firmie na to samo stanowisko pracy - regulacja wcycie 01.04.2015r.) - Dz.U. z 27.11.2014, poz. 1662;

3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 1997r. Nr 101 poz. 628 z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.08.2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji – Dz.U. z 2004r. Nr 183 poz. 1896;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.08.2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 2004r. Nr 185 poz. 1920; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 131 poz. 1100;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.01.2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji – Dz.U. z 2005r. Nr 13 poz. 109;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2005r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście – Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1603;

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 427 z późn. zm.)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dz.U. z 2014r. poz. 1293;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego.

 
5. Ustawa z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji – Dz.U. z 1999r. Nr 53 poz. 549 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 52 poz. 525 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz.U. z 2000r. Nr 79 poz. 898; zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr 22 poz. 261, Dz.U. z 2002r. Nr 68 poz. 630;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni - Dz.U. z 2006r. Nr 2 poz. 14.

6. Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 1997r. Nr 114 poz. 740 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2014r. poz. 1099).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - Dz.U. z 2013r. poz. 1715.

7. Ustawa z dnia 06.07.2001r. o usługach detektywistycznych - Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 110 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 273)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa - Dz.U. z 2011r. Nr 251 poz. 1511.

8.  Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2005r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. z 2005r. Nr 233 poz. 1991.

9. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty – Dz.U. z 1991r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 139 poz. 1130, Dz.U. z 2010r. Nr 215, poz. 1408, Dz.U. z 2011r. Nr 161, poz. 968;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2007r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2007r. Nr 124 poz. 860 zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 144 poz. 903, Dz.U. z 2010r. Nr 60 poz. 374;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 2008r. Nr 173 poz. 1072;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - Dz.U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 254, poz. 1526;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01.06.2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - Dz.U. z 2010r. Nr 100, poz. 642; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 832;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. z 2010r. Nr 244 poz. 1626;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. z 2012r. Nr 7; zmiany: Dz.U. z 2014r. poz. 1140;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.02.2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - Dz.U z 17.02.2012r. poz. 184.

10. Ustawa z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.07.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach - Dz.U. z 2007r. Nr 128 poz. 897;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.10.2014r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. z 2014r. poz. 1359.

11. Ustawa z dnia 03.07.2002r. – Prawo lotnicze - Dz.U. z 2002r. Nr 130 poz. 1112 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1393 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.01.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego - Dz.U. z 24.02.2015, poz. 255;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.01.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego - Dz.U. z 24.02.2015, poz. 254;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6.02.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich - Dz.U. z 24.02.2015, poz. 253

12. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o żegludze śródlądowej - Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 43 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1458 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej - Dz.U. z 2003r. Nr 199 poz. 1949.

13. Ustawa z dnia 23.05.1991r. o pracy na morskich statkach handlowych - Dz.U. z 1991r. Nr 61 poz. 258 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 430)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.02.1993r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich - Dz.U. z 1993r. Nr 17 poz. 80.

14. Ustawa z dnia 17.10.2003r. o wykonywaniu prac podwodnych – Dz.U. z 2003r Nr 199 poz. 1936 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 1389)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.09.2007r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych – Dz.U. z 2007r. Nr 199 poz. 1440; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 40 poz. 211.

15. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 1991r. Nr 88 poz. 400 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1340 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 2005r. Nr 261 poz. 2191;

16. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 1991r. Nr 81 poz. 351 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.11.2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych - Dz. U. z 2009r. Nr 210, poz. 1627;

17. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 1383)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.08.2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) - Dz.U. z 2010r. Nr 150 poz. 1012.

17. Ustawa z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych – Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 884 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 196 z późn. zm.).
 

18. Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym - Dz.U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.02.2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego – Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 117. 

19. Ustawa z dnia 15.07.2011r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011r. Nr 168 poz. 1005).

20. Ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2015r. poz. 591.

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2014r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie - Dz.U. z 2014r. poz. 948.

21. Ustawa z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami - Dz.U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r. poz. 600 z późn. zm.)

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2012 poz. 1005; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 320;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.08.2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. z 2012r. poz. 973; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1298;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewozących wartości pienięzne - Dz.U. z 2013r. poz. 603; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1363;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz. U. z 2014r. poz. 937;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - Dz.U. z 2014r. poz. 949.

22. Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.1998r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania - Dz.U z 1998r. Nr 124 poz. 820 ze zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328, zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 224 poz. 1803; Dz.u. z 2014r. poz. 813;
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15.09.2004r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - Dz.U. z 2004r. Nr 215 poz. 2186;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - Dz.U. z 2007r. Nr 107 poz. 736;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.12.2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej - Dz.U. z 2007r. Nr 242 poz. 1776;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2007r. Nr 245 poz. 1810, zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 107 poz. 891, Dz.U. z 2010r. Nr 64 poz. 398; Dz.U. z 2012r. poz. 648; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1300 z późn. zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – Dz.U. z 2007r. Nr 194 poz. 1404; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 144 poz.908;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne - Dz.U. z 2008r. Nr 112 poz. 718;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych - Dz.U. z 2011r. Nr 62 poz. 316; zmiany: Dz.U. z 2014r. poz. 576;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - Dz.U z 2011r. Nr 62 poz. 317; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1542; Dz.U. z 2014r. poz. 824.

23. Ustawa z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz.U. z 2007r. Nr 89 poz. 589 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r. poz. 404 z późn. zm.)

Akt wykonawczy:
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2007r. Nr 247, poz. 1835; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 87, poz. 488.  

24. Ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 1985r. Nr 12 poz. 49 z późn. zm. (teks jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.).

 Akt wykonawczy:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 683.

25. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.)
 
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.05.2010r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. z 2010r. Nr 94 poz. 610;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji - Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 645;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu sie zakażeń i chorób zakaźnych - Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 646;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi - Dz.U. z 2010r. Nr 180 poz. 1215;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania - Dz.U. z 2010 Nr 254 poz. 1711;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - Dz.U. z 2011r. Nr 182 poz. 1086;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.01.2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności - Dz.U. z 2012r. poz. 40;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakazenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakazenia lub choroby zakaźnej - Dz.U. z 2013r. poz. 848;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.03.2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń - Dz.U. z 2014r. poz. 459;
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.10.2014r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2015 rok - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 31.10.2014r. poz. 72.

26. Ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).
 

27. Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz. 322 z późn. zm.

Akt wykonawczy:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyifikacji substancji chemicznych i ich mieszanin - Dz.U. z 2012r. poz. 1018; zmiany: Dz.U. z 2014r. poz. 6.

28. Ustawa z dnia 29.11.2000r. – Prawo atomowe – Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 18 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2014r. poz. 1512).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.04.2004r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym - Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1064;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – Dz.U. z 2005r. Nr 20 poz. 168;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – Dz.U. z 2005r. Nr 20 poz. 169; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 131 poz. 912;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego - Dz.U. z 2006r. Nr 140 poz. 994;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - Dz.U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2006r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych - Dz.U. z 2007r. Nr 1 poz. 11;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2007r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych - Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz. 161;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2007r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych - Dz.U. z 2007r. Nr 131, poz. 913;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych - Dz.U. z 2008r Nr 59 poz. 365;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych - Dz.U. z 2008r.Nr 59, poz. 366;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz.U z 2011r. nr 51 poz. 265; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 470; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1015 z późn. zm.;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych - Dz.U. z 2012r. poz. 1534.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

29. Ustawa z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2001r. Nr 67 poz. 679 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r. poz. 1017 z późn. zm.)

Akt wykonawczy:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2002r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2002r. Nr 150 poz. 1246.

30. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011r. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.
 

31.  Ustawa z dn. 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89).
UWAGA!

Od 1 lipca 2011r. Ustawa z dnia 15.04.2011 roku  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm., tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) zastąpiła Ustawę z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), która to Ustawa z w/w dniem straciła moc prawną.

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru - Dz.U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 1373; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 325;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.05.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Dz.U z 2012r. Nr 583);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. z 2012r. poz. 739.

 

32. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach – Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.01.2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – Dz.U. z 2014r. poz. 107.

33. Ustawa z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz. 152 (tekst jednolity – Dz.U. z 2008r. Nr 136 poz. 857 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2004r. Nr 231 poz. 2326; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 142 poz. 1196, Dz.U. z 2008r Nr 235 poz. 1616;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012r. w sprawie recept lekarskich - Dz.U. z 2012r. poz. 260; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 1506, Dz.U. z 2013r. poz. 321 i poz. 1293; tekst jednolity: Dz.u. z 2014r. poz. 319 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.01.2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2013r. poz. 26.

34. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o diagnostyce laboratoryjnej - Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz. 1083 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 144 poz. 1592 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej - Dz.U. z 2004r. Nr 269 poz. 2680;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.04.2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. z 2004r. Nr 126 poz. 1319; zmiany: Dz.U. z 2006r. Nr 109 poz. 754, Dz.U. z 2009r. Nr 62 poz. 516, Dz.U. z 2014r. poz. 20;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz.U. z 2004r. Nr 43 poz. 408; zmiany: Dz.U. z 2006r. Nr 59 poz. 422, Dz.U. z 2008r. Nr 53 poz. 324, Dz.U. z 2009r. Nr 223 poz. 1794;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych - Dz.U. z 2004r. Nr 247 poz. 2481;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - Dz.U. z 2006r. Nr 61 poz. 435, zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 22 poz. 128;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego - Dz.U. z 2011r. Nr 22 poz. 120.

35. Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne – Dz.U. z 2001r. Nr 126 poz. 1381 z późn zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie – Dz.U. z 2011r. Nr 18 poz. 94;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.10.2011r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością - Dz.U. z 2011r. Nr 242 poz. 1442;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.11.2011r. w sprawie wykazu cen urzędowych, hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Dz.U. z 2011r. Nr 242 poz. 1443.

36. Ustawa z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U. z 23.08.2011r. Nr 174 poz. 1039.
 

37. Ustawa z dnia 28.04.2011r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 2011r. Nr 113 poz. 658.
 

38. Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej - Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654.

Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Dz.U. z 2011r. Nr 111 poz. 653;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.05.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - Dz.U. z 2011r. Nr 110 poz. 651;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie recept lekarskich - Dz.U. z 2011r. Nr 294 poz. 1739.

39. Ustawa z dnia 26.06.2014r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - Dz.U. z 2014r. poz. 998.

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2017 WOMP Toruń