Logowanie:


 

Aktualności

2014-11-20 Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 
W oparciu o art. 60 w związku z art. 34 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 600) badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przeprowadzają lekarze posiadający:
 • pełne uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, gdyż wykonywanie czynności egzaminatora wiąże się z pracą wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej i w narażeniu na niekorzystne czynniki psychospołeczne oraz
 • uprawnienia do przeprowadzania badań w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Badania przeprowadzane są w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem częstotliwości badań, która do 60 roku życia wynosi co 5 lat, powyżej 60 roku życia co 2,5 roku (co 30 miesięcy). Zakres badania lekarskiego obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie w formie zaświadczenia wg wzoru określonego w rozporządzeniu MZiOS z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).
 
W przypadku:
 
1)   kandydatów na egzaminatorów:
 • badanie przeprowadzane jest na wniosek zainteresowanego
 • część zaświadczenia „nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy” skreślamy 
 • w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja do wykonywania czynności
 • orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań
 • wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością jak wyżej, chyba że stwierdzimy u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem wyżej wskazanych terminów
 • podbijamy zaświadczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane uprawnienia
 • wydanie zaświadczenia w 2 egzemplarzach (dla zainteresowanego i Urzędu Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru zaświadczeń wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy a badany potwierdza podpisem odbiór;
2)   egzaminatorów zatrudnionych w WORD:
 • badanie przeprowadzane jest w oparciu o skierowanie od pracodawcy
 • w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja do wykonywania czynności
 • orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań
 • wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością jak wyżej, chyba że stwierdzimy u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem wyżej wskazanych terminów
 • podbijamy zaświadczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane uprawnienia
 • wydanie zaświadczenia w 3 egzemplarzach (dla zainteresowanego, pracodawcy i Urzędu Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru zaświadczeń wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, a badany potwierdza podpisem odbiór.
W odniesieniu do egzaminatorów posiadających uprawnienia, ale nie zatrudnionych stosujemy zalecenia jak w pkt 1.
 
 
drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń