Logowanie:


 

Badania strażników miejskich i gminnych

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, podlegają:
  • osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych,
  • osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich)
Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej). 
 
Badania lekarskie obejmują:
  • badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
  • badania specjalistyczne (okulistyczne, neurologiczne),
  • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia.
Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie.
 
Badania psychologiczne (wykonywane przez psychologa posiadającego odpowiednie uprawnienia) obejmują: określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości – z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej
 
Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie.
 
Powyższe badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39
 
 
 
Podstawa prawna: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2018.903).
drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Copyright © 2021 WOMP Toruń