Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe / rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

 

Poradnie Ogólne Lekarza POZ rozmieszczone są w Przychodni Lekarskiej "Pałacyk" przy ul. Bydgoskiej 76 , należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu .

Telefon do Przychodni Lekarskiej "Pałacyk" przy ul. Bydgoskiej 76 - (56) 622-28-19

Wykaz lekarzy POZ zatrudnionych w Poradni Ogólnej Lekarza POZ:

 

1. lek. Renata Bąkalska

2. lek. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz

3. lek. Joanna Konieczka

4. lek. Beata Celmer-Buczak

5. lek. Łangowska Agnieszka

6. lek. Jolanta Augustynowicz-Koziełł

7. lek. Aleksandra Lubieniecka

 

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony, jest dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku gdy pacjent po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ, jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym przypadku pacjent.

Opieka sprawowana przez lekarzy POZ

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy Poradni POZ w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.

 

Wizyty domowe można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz.7:30-10:00. 

O wizycie domowej decyduje lekarz. Wizyta poprzedzona jest konsultacją telefoniczną z lekarzem.   

Nocna i  świąteczna opieka zdrowotna w  POZ obejmuje świadczenia udzielane w  dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

Wykaz placówek w Toruniu:

MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA W TORUNIU PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 17 w budynku A wejście od parkingu  tel. 56  611 99 42   (dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia)

IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH W TORUNIU PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 42  tel. 56 679 45 85  (WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W TORUNIU)  (tylko dla dzieci do 18 roku życia z prawobrzeżnej części Torunia)

 

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK-MED" SPÓŁKA Z O.O.   TORUŃ, UL. PODGÓRSKA 24A tel. 56 654 78 20   (dla dorosłych i dzieci z lewobrzeżnej części Torunia).

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz. 19.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne.   

Wykaz placówek:

Poradnia Stomatologiczna Edyta Stefaniak-Mansour - 87-720 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 46     tel. 54 283 32 07

 

Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca adres i  numer telefonu, umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w każdej przychodni należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

 

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W stanach zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta, a także w przypadku ostrych schorzeń i nagłych zachorowań porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.
 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe oraz zlecanie zaopatrzenia w niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

  

Opieka sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe / rodzinne

 

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w godzinach pracy przychodni. Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Opieka sprawowana przez położne środowiskowe / rodzinne

Położna środowiskowa / rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do czwartku:
poniedziałek:  7.00-13.00
wtorek:        10.00-17.00
środa:            7.00-13.00
czwartek:       7.00-13.00
Do świadczeń położnej środowiskowej / rodzinnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2. miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej oraz do lekarza POZ. Położna środowiskowa świadczy usługi zdrowotne min. z zakresu:
 

Bezpłatna edukacja przedporodowa ciężarnych obejmująca praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. Więcej informacji na te temat oraz rejestracja pod numerem telefonu 56-6228019;

Wizyta patoronażowa w domu noworodka do ukończenia 2.m-ca życia (4-6 wizyt). Położna opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2.m-ca życia oraz kobietą w okresie połogu do 42.dnia po porodzie;

Pobieranie CYTOLOGII w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy ( więcej informacji w zakładce programy profilaktyczne w ramach NFZ).

Kobiety chętne do udziału w programie zapraszamy do

Przychodni Lekarskiej przy ul. Bydgoskiej 76 w Toruniu,

tel.56-6228019 lub w gabinecie Nr 8 

w godz. od 7.00 do 18.00