Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Pragniemy Państwa poinformować, iż Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (DZ.U.2020.204 tj.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. (Dz.U. 2019.445) - wykonuje badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Osobami takimi są m.in.:

  • osoby zatrudnione przy załadunku, rozładunku i przewozie materiałów wybuchowych;
  • osoby zatrudnione w zakładach górniczych: wydawcy MW, górnicy strzałowi.

Do wydania zezwolenia na posiadanie pozwolenia na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego konieczne jest uzyskanie orzeczenia od psychologa oraz lekarza psychiatry, uprawnionego do przeprowadzania powyższych badań.

Badanie psychiatryczne (zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego) obejmuje ocenę stanu psychicznego w zakresie występowania zaburzeń psychicznych. Upoważniony lekarz przeprowadza badania osób po przedstawieniu przez te osoby zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy przy nabywaniu oraz przechowywaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami na podstawie odrębnych przepisów.

Badanie psychologiczne (zakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego) obejmuje określenie poziomu rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz opis cech osobowości.

Od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał to orzeczenie. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Powyższe badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39 po uprzedniej rejestracji telefonicznej.