Badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych

Badania składają się z badań lekarskich i/lub psychologicznych (podwójne orzecznictwo). Główny nacisk, poza badaniem ogólnolekarskim,  położony jest na ocenę układu nerwowego i stanu psychicznego. Dodatkowo przeprowadza się badania specjalistyczne i badania pomocnicze (np. badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Badania psychologiczne natomiast obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata - z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych - na podstawie których psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

 

Zarówno lekarz jak i psycholog wydają zaświadczenia:

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia,
  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, w terminie 12 miesięcy od daty ich wystawienia. Dla oceny możliwości wykorzystania zaświadczeń w innym postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim przyjmuje się datę zgłoszenia przez kandydata swojej kandydatury w tym postępowaniu.

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań
Kurator sądowy Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U.2020.167 ze zm.). Do określenia stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Komornik i asesor komorniczy Na podstawie Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22.03.2018 r. (Dz.U.2021.121 ze zm.) zdolność do pełnienia obowiązków komornika stwierdza się w oparciu o przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 ze zm.) regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Prokurator Ustawa o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. (Dz.U.2019.740 ze zm.). Zdolność do pełnienia obowiązków prokuratora określa się na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Sędzia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (DZ.U.2014.1293).
Ławnik Kandydat na ławnika może otrzymać zaświadczenie lekarskie          o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Ustawa o zmianie Ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U.2020.365 ze zm.).
Licencja doracy restrukturyzacyjnego Art. 3 pkt 2 Ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz.U.2020.242) - do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.2020.365 ze zm), regulujące zakres i sposób ich przeprowadzania.

  

Badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, tel (56) 654-25-39 oraz Przychodni Lekarskiej "Pałacyk" , Poradnia Medycyny Pracy , ul. Bydgoska 76 tel. (56) 657-55-22 wew.2