Badania osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

W celu określenia zdolności lub niezdolności do pracy na statkach żeglugi śródlądowej osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej (np. kierownik statku, sternik, bosman, marynarz, szyper, przewoźnik, stermotorzysta, motorzysta) podlegają badaniom lekarskim:

 • wstępnym
 • okresowym
 • kontrolnym
 • doraźnym

Badania wstępne obejmują:

 

 1. ogólne badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem stanu uzębienia,
 2. badanie narządów wzroku i słuchu,
 3. badanie neurologiczne,
 4. badanie radiologiczne narządów klatki piersiowej,
 5. badanie morfologiczne krwi,
 6. badanie ogólne moczu,
 7. glikemię na czczo,
 8. badanie EKG serca u osób powyżej 40. roku życia,
 9. inne badania diagnostyczne i specjalistyczne, w zakresie niezbędnym do ustalenia przez lekarza orzekającego zdolności lub niezdolności do wykonywania pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Badaniom okresowym podlegają osoby:

 

 1. przed ukończeniem 18. roku życia - nie rzadziej niż raz w roku,
 2. w wieku od 18 do 50 lat - nie rzadziej niż raz na dwa lata,
 3. po ukończeniu 50 lat - nie rzadziej niż raz w roku,
 4. po ukończeniu 65 lat - w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.

Badaniom kontrolnym podlegają osoby po trwającej ponad 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem.

 

Badaniom doraźnym podlegają osoby w przypadku stwierdzenia u nich okoliczności mogących wskazywać na utratę wymaganych do pracy na statkach żeglugi śródlądowej warunków zdrowotnych oraz osoby, które spowodowały wypadek w żegludze śródlądowej lub które mogły doznać uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego wypadku. Badania doraźne przeprowadza się na pisemny wniosek pracodawcy (armatora) lub państwowego inspektora sanitarnego.

 

Uprawniony lekarz, na podstawie wyników badań wydaje orzeczenie lekarskie uznające badaną osobę za zdolną lub niezdolną do pracy na statkach w żegludze śródlądowej, zwane „świadectwem zdrowia”. Osoba badana lub pracodawca (armator), który nie godzi się z treścią wydanego świadectwa zdrowia może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego.

 

Powyższe badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46,
tel. (56) 654-25-39.

 

                 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U.03.199.1949)