Badania inspektorów transportu drogowego

W Poradni dla Kierowców, zlokalizowanej w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, prowadzimy badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na inspektorów oraz inspektorów transportu drogowego.

 

Badania te  przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.(DZ.U.2002.12.117).

 

Badania lekarskie przeprowadza się także, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przeciwwskazań do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, w szczególności w przypadku:

  • użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • powrotu do pracy po okresie przerwy trwającej dłużej niż 6 miesięcy.

Badania lekarskie obejmują badania ogólne stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne.

 

Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

 

Badania psychologiczne przeprowadza się:

  • przed wstępnymi badaniami lekarskimi,
  • w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych,
  • w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych,
  • w przypadku użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

Badania lekarskie lub psychologiczne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

Osoba badana lub pracodawca, nie zgadzający się z orzeczeniem będącym podstawą wydania zaświadczenia lekarskiego lub z orzeczeniem psychologicznym, może wystąpić w terminie 7. dni od dnia wydania tego zaświadczenia lub orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie psychologiczne, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

 

Podstawa prawna: art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140)