Badania dla kierowców

W Poradni dla Kierowców, zlokalizowanej w Przychodni Medycyny Pracy (Toruń, Szosa Bydgoska 46, tel. 56 654-25-39 i 56 651-84-33), prowadzimy badania lekarskie i psychologiczne kierowców wszystkich kategorii oraz kandydatów na kierowców w trybie określonym w art. 122 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w odniesieniu do każdego z punktów tego ustępu.

 

Tak więc oprócz badań kandydatów na kierowców (przystępujących do kursu nauki jazdy) i badań ponownych osób, którym kończy się termin ważności prawa jazdy (art. 122 ust.1 pkt 1), wykonujemy również badania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (art. 122 ust.1 pkt 6), a także przewidziane tylko dla WOMP - badania kontrolne osób, którym cofnięto prawo jazdy ze względu na stan zdrowia (art. 122 ust.1 pkt 2), kierowanych przez Policję po wypadku z rannymi lub zabitymi, bądź po jeździe pod wpływem alkoholu czy narkotyków (art. 122 ust.1 pkt 3), kierowanych przez Starostwa w związku z zastrzeżeniami, co do stanu zdrowia (art. 122 ust.1 pkt 4) lub orzeczeniem o niepełnosprawności (art. 122 ust.1 pkt 5).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - osoby chore na cukrzycę lub padaczkę zobowiązane są do przedłożenia do badania aktualnej:

 • karty konsultacyjnej diabetologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (w przypadku cukrzycy)

lub

 • karty konsultacyjnej neurologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (w przypadku padaczki).

 

Badania kierowców i kandydatów na kierowców są płatne przez osoby zainteresowane. Zakres koniecznych badań zależy od kategorii prawa jazdy stanowiącej podstawę badania oraz od problemu zdrowotnego stwierdzanego u osoby zainteresowanej (np. kierowcy zatrzymani przez Policję po alkoholu mają wykonywane oprócz badań typowych dla kategorii prawa jazdy również badania laboratoryjne oraz ocenę psychologiczną).

 

Badania lekarskie i psychotesty dla kierowców wykonujemy po uprzedniej rejestracji. Prosimy o zabranie prawa jazdy, dokumentu tożsamości, szkieł korekcyjnych (jeżeli wymagane jest ich używanie) oraz wcześniejszego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. Przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu, innych środków odurzających lub substancji psychotropowych 48 godzin przed badaniem.

 

Testy psychologiczne są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”.

 

Badania lekarskie kandydatów na prawo jazdy i kierowców przeprowadzają wyłącznie lekarze uprawnieni do badań kierowców.

BADANIA DO PRAWA JAZDY - orzeczenie dla Wydziału Komunikacji

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria A

 

Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria B

 

 Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • ewentualnie konsultacja okulistyczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria C, D, E, D+E/badanie do pracy na stanowisko kierowca

 

Zakres badań:

 

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia - perymetria
 • nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie, widzenie barwy czerwonej)
 • ewentualnie konsultacja laryngologiczna
 • badanie audiometryczne
 • ewentualnie konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań (np. EKG)

 

BADANIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH - ZGODNIE Z USTAWĄ O TRANSPORCIE DROGOWYM

 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są przeprowadzane:

 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Termin badań może zostać skrócony przez lekarza orzekającego, jeśli istnieją do tego wskazania zdrowotne. Badania lekarskie kierowcy transportu drogowego mogą wykonywać lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców. Powyższe zaświadczenie wydawane jest na druku zaświadczenia profilaktycznego (tzw. "kodeksowego") i sygnowane dwoma pieczęciami potwierdzającymi oba uprawnienia lekarza.

Wystawienie zaświadczenia w trybie ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z art. 39 ustawy, może zostać uznane za równoznaczne ze spełnieniem obowiązku pracodawcy w zakresie wstępnych  i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, o ile pracownik wykonuje wyłącznie czynności kierowcy i został na badanie skierowany przez pracodawcę. Jeżeli zaś pracownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje oprócz pracy kierowcy inne czynności, np. pracuje na wysokości, dźwiga ciężary itp., podlega dodatkowym badaniom - zgodnie z narażeniami zawartymi w skierowaniu. W wyniku badania profilaktycznego otrzymuje wówczas dwa zaświadczenia:

 1. dla kierowcy transportu drogowego
 2. na stanowisko pracy uwzględniające wszystkie narażenia, sygnowane jedną pieczęcią lekarza i wystawione na inny czasokres (zgodny z wytycznymi do kodeksu pracy).

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega również badaniom psychologicznym. Badania psychologiczne są przeprowadzane:

 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat,
 • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia - perymetria
 • nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie, widzenie barwy czerwonej)
 • konsultacja laryngologiczna
 • badanie audiometryczne
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne - w zależności od wskazań (np. EKG)
 • psychotechnika (badania wstępne i kontrolne)


BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INNYCH NIŻ KIEROWCA, KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W RAMACH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach innych niz kierowca, posiadający prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierujący pojazdami w ramach obowiązków służbowych (np. przedstawiciel handlowy, dostawca itp.), kierowca ciągnika, podlegają badaniom bez względu na częstotliwość wykonywania przedmiotowych czynności. Zakres badań profilaktycznych określają przepisy wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (t.j. Dz.U.2013, poz. 133).

Uznając kierowanie pojazdem za czynność wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej, zakres badań powinien być zgodny z Załącznikiem Nr 1 Część V pkt. 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., czyli obowiązkowe jest wykonywanie testów sprawności psychoruchowej w badaniu wstępnym, a w badaniach okresowych badanie to przeprowadza się w zależności od wskazań lekarza profilaktyka.

W związku z powyższym każdy pracownik, który podczas pełnienia obowiązków służbowych kieruje pojazdem podlega następującemu zakresowi badań:

 1. Badania wstępne:
 • badania lekarskie - ogólnolekarskie przez uprawnionego lekarza, okulistyczne, neurologiczne, w zależności od wskazań badanie laryngologiczne. Uwaga: badanie okulistyczne musi obejmować dodatkowo badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2011.88.503).
 • badania pomocnicze - testy sprawności psychoruchowej, poziom glukozy, inne badania w zależności od wskazań (np. EKG, badania laboratoryjne).

2. Badania okresowe:

 • badania lekarskie - ogólnolekarskie przez uprawnionego lekarza, okulistyczne, w zależności od wskazań inne badania specjalistyczne (neurologiczne, laryngologiczne);
 • badania pomocnicze - poziom glukozy, w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, EKG, inne badania laboratoryjne.

Zakres badania profilaktycznego będzie obejmował również badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne wynikające z zagrożeń występujących na zajmowanym przez pracownika stanowisku pracy. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, a także badania dodatkowe - jeżeli stwierdzi - że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby badanej.

 

Pracownik kierowany na badanie okresowe, który w zakresie czynności na stanowisku pracy po raz pierwszy ma wpisaną informację o kierowaniu pojazdem, podlega zakresowi badania, jak przy badaniu wstępnym.