Badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

Wymogi dotyczące orzeczeń lekarskich na licencję detektywistyczną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U.11.251.1511).

 

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlegają:

 • osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa
 • osoby posiadające licencję detektywa

Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra oraz psycholog. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego i uwzględnieniu opinii psychologa, lekarz psychiatra wydaje orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych

 

Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają, odpowiednio, lekarz uprawniony oraz lekarz psychiatra i psycholog. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa, lekarz uprawniony wydaje osobie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

 

Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę:

 • orientacji autopsychicznej i allopsychicznej,
 • nastroju,
 • napędu psychoruchowego,
 • reakcji emocjonalnych.

Badanie lekarskie obejmuje w szczególności ocenę:

 • układu krążenia,
 • układu oddechowego.

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę:

 • sprawności intelektualnej,
 • osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. 

Droga odwoławcza: od orzeczeń lekarskich osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wnoszone wraz z uzasadnieniem pisemnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Powyższe badania wykonywane są w Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46, tel. (56) 654-25-39

                       

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U.11.251.1511)