Badania profilaktyczne uczniów i studentów

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu w ramach Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko -Pomorskiego, wykonuje badania:

 1.  Kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wraz z wydaniem zaświadczenia o zdolności do odbywania praktycznej nauki zawodu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1651);

2.  W celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie art.75 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia   5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560, 1872) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2503):

1)  kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów tych szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (kategorii A, T, B oraz kat. C lub C+E) lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności  zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo  oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)

2)   niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której  podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy   i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

w rejonie swojego działania i nadzoru tj. na terenie: miasto Toruń i powiat toruński, Brodnica i powiat brodnicki, Chełmno i powiat chełmiński  Miasto Grudziądz, powiat grudziądzki grodzki i ziemski, powiat brodnicki, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski).

Przedmiotowe badania finansowane są z budżetu województwa i tym samym dla osób uprawnionych (kandydata/ucznia/słuchacza/studenta /doktoranta) są bezpłatne.

Wyjątek stanowią pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w trakcie praktycznej nauki zawodu.

Finansowaniu nie podlegają badania sanitarno-epidemiologiczne, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.).

Wykaz placówek w rejonie działania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, wykonujących w roku szkolnym  2024/2025  badania lekarskie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U.2019.1651), a także badania lekarskie na podstawie art. 75 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560, 1872) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami    i kierowców (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2503):

TEREN

NAZWA PLACÓWKI

ADRES MIEJSCA

WYKONYWANA BADAŃ

Toruń

i powiat toruński

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

 

Przychodnia Medycyny Pracy Szosa Bydgoska 46

87-100 Toruń

tel. (56) 654-25-39

      (56) 651 -84-58

 

Przychodnia Lekarska "Pałacyk"

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Bydgoska 76

87-100 Toruń

tel. (56) 657-55-22

Brodnica

i powiat brodnicki

Praktyka Lekarska Specjalistyczna

lek. Anna Siedlaczek

ul. Kościelna 7

87-300 Brodnica

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 Anna Sipak-Olszewska

Centrum Medyczne ANMED

ul. Ceglana 1A

87-300 Brodnica

Chełmno

i powiat chełmiński

Indywidualna Praktyka Lekarska

 Maria Kawczyńska-Abubakr

ul. Łunawska 1

86-200 Chełmno

Golub-Dobrzyń

i powiat golubsko-dobrzyński

P.H.U. M. J. LENARTOWICZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu

Poradnia Medycyny Pracy

Szosa Rypińska 30A

 

Grudziądz

i powiat grudziądzki

Ośrodek Medycyny Pracy

w Grudziądzu

ul. Chełmińska 103

86-300 Grudziądz

Wąbrzeźno

i powiat wąbrzeski

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 Katarzyna Kurkowska

NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

Przychodnia Przyszpitalna

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Wolności 27

87-200 Wąbrzeźno

 

Na badanie profilaktyczne kandydat/uczeń/słuchacz/student do szkoły powinien zgłosić się:

 1.  rodzicem lub opiekunem prawnym  - dotyczy osoby niepełnoletniej  (w przypadku braku stawiennictwa rodzica lub opiekuna prawnego badanie nie zostanie przeprowadzone);
 2. legitymacją szkolną (a w przypadku jej braku - z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość - tymczasowy dowód osobisty, paszport);
 3. oryginałem skierowania na badanie lekarskie wystawionym przez placówkę dydaktyczną, w której podejmuje naukę/kształci się (na jednym skierowaniu tylko jeden kierunek nauki lub zawód);
 4. oryginałem skierowania na badania lekarskie w zakresie kierowania pojazdami silnikowymi, z oznaczeniem kategorii prawa jazdy;

w przypadku badań lekarskich w zakresie kierowania pojazdami osoba badana musi być na czczo; 

 1. kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych);
 2. kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego);
 3. okularami lub aparatem słuchowym – jeśli posiada i jest ich użytkownikiem;
 4. aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki,

a także:

 1. aktualnym orzeczeniem psychologicznym w przypadku badania lekarskiego w zakresie kierowania pojazdami silnikowymi kategorii C  lub C+E.

W celu zagwarantowania sprawnej realizacji badań lekarskich należy:

 1. przestrzegać wyznaczonych terminów - obowiązuje punktualne stawiennictwo na wskazaną godzinę;
 2. ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę osób towarzyszących kandydatowi/uczniowi/ słuchaczowi, tj. tylko jeden rodzic/opiekun prawny.