Badania profilaktyczne samozatrudnionych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu wykonuje badania osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników, członków spółdzielni produkcji rolnej.

Na podstawie art. 304 k.p. na samozatrudnionych ciążą wszystkie obowiązki, o których mowa w art. 211 k.p.. Należą do nich, np.: znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

Podstawę prawną do badań samozatrudniających się jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek z dnia 21 czerwca 2010 roku (Dz.U.10.113.758)