Badania profilaktyczne

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu oferuje badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne wszystkich grup zawodowych, w tym m.in.:

                       

 • zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, promieniowanie jonizujące, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
 • zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (m.in. żołnierze zawodowi, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy i gminni)
 • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego (m.in. nauczyciele, aktorzy)
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii - lekarskie i psychologiczne
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania lekarskie uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - lekarskie i psychologiczne
 • zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
 • badania osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób ubiegających lub posiadających licencję detektywa - lekarskie i psychologiczne
 • badania kandydatów na inspektorów transportu drogowego lub inspektorów transportu drogowego - lekarskie i psychologiczne
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika, syndyka - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób ubiegających się lub posiadających prawo pracy przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - lekarskie i psychologiczne
 • badania lekarskie osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach miejskich i gminnych
 • badania przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • badania osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej
 • badania pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych
 • wykonywania szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą (obowiązkowych, zalecanych, wskazanych)

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych powyżej badań dostępne są w lewym menu w zakładce "MEDYCYNA PRACY".

Badania profilaktyczne wykonywane są w Przychodni należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu:

 • Przychodnia Medycyny Pracy , Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39
 • Przychodnia Lekarska "Pałacyk" , Poradnia Medycyny Pracy , ul. Bydgoska 76 , tel. (56) 657-55-22 wew.2

Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu a pracodawcą, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 t.j.). Podpisanie umowy jest bezpłatne, a umowa może być zawarta na czas nieokreślony.

 

Badanie profilaktyczne pracownika lekarz uprawniony przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu pracodawcy, lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

UWAGA:

* Renciści i osoby posiadające stopień niepełnosprawności – zgłaszając się na badania profilaktyczne winni przedłożyć „Zaświadczenie lekarskie” (od lekarza rodzinnego lub specjalisty) informujące, z powodu jakich schorzeń pracownik uzyskał orzeczenie o rencie lub o stopniu niepełnosprawności.

* Pracownicy ze skierowaniem na badania kontrolne (wracający do pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) winni posiadać „Zaświadczenie lekarskie” wydane przez lekarza prowadzącego, informujące o zakończeniu procesu leczenia.

 

 Wymienione zaświadczenia są niezbędne do wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na wskazanym w skierowaniu od Pracodawcy stanowisku pracy.

 

Wszelkich informacji na temat zakresu badań profilaktycznych na poszczególnych stanowiskach pracy udzielają Kierownicy poszczególnych Przychodni.

 

Informacji dotyczących warunków zawierania umów cywilno-prawnych na opiekę profilaktyczną udziela Samodzielna Sekcja Spraw Pracowniczych i Marketingu WOMP, tel. (56) 658-35-49.

 

W sprawach związanych z wystawianiem faktur VAT, korektą faktur, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Finanasowo-Księgowego, tel. (56) 658-16-18.

 

UWAGA: Komunikat w sprawie zmian w realizacji badań profilaktycznych, związanych z nowymi aktami prawnymi

 

Dotyczy:

 1. Ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014, poz. 1662);
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2015, poz. 457)

Ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej wprowadziła nowe możliwości związane z badaniami profilaktycznymi. Mówi ona m.in.,że:

„Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”

Oznacza to, że orzeczenia z badań profilaktycznych będzie można wykorzystywać u kolejnych pracodawców lub na kolejnych stanowiskach pracy, jeżeli warunki pracy będą takie same.

Sposób realizacji powyższego nowego postanowienia został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (…). Rozporządzenie to wprowadza nowe wzory dokumentów:

1)     Skierowanie na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne – wzór stanowi załącznik 3 do rozporządzenia (wzór do pobrania poniżej),

2)   Orzeczenie lekarskie – załącznik 1 i 2 do rozporządzenia. Zmieniono nazewnictwo – do tej pory dokumentem kończącym badania profilaktyczne było ZAŚWIADCZENIE, obecnie jest to ORZECZENIE.

 

Aby skorzystać z nowych możliwości – czyli ważnego orzeczenia u nowego pracodawcy lub na nowym stanowisku pracy -pracownik musi okazać dwa dokumenty:

·    skierowanie na badania lekarskie,

·    orzeczenie wydane na podstawie tego skierowania.

 

UWAGA: możliwość wykorzystania ważnego orzeczenia na nowym stanowisku lub u nowego pracodawcy dotyczy orzeczeń wydanych po wejściu w życie w/w aktów prawnych, czyli od 1 kwietnia 2015 roku. Zaświadczeń z badań profilaktycznych wydanych przed tą datą nie można wykorzystać w nowy sposób.

Jeśli badania rozpoczęły się w starym trybie – powinny zostać zakończone również w starym trybie – pracownik otrzyma zaświadczenie, którego nie będzie mógł wykorzystać ponownie.